เมนูหลัก

ข่าวสารการรับสมัคร
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.แจ้งให้ทราบ
  Untitled Document สถาบันฯ จะประกาศผลคะแนนสอบข้อเขียน ภาคปกติ ครั้งที่ 3/2559
ในวันที่ 3 สิงหาคม 2559
 ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   22 กรกฏาคม 2559
 2.ประกาศรับสมัครภาคปกติ
 

ประกาศรับสมัครสอบภาคปกติ ครั้งที่ 4/2559

สมัคร Online ตั้งแต่ บัดนี้ - 21 ส.ค.59

สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 22 ส.ค. - 2 ก.ย.59
(เว้นวันหยุดราชการ)

ใบสมัคร (ไม่ต้องใช้เอกสารในการสมัคร)

.....สอบถามรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมได้ที่ 02-7273370-71,73....

 ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   4 กรกฏาคม 2559
 3.รับสมัครปริญญาโท ภาคปกติ (กรณีพิเศษ)
 

ประกาศรับสมัครปริญญาโทภาคปกติ
ประเภททุนส่งเสริมการศึกษา ครั้งที่ 3/2559

**สถาบันสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนจากผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุด ตามจำนวนทุนที่แต่ละคณะได้รับการจัดสรรจากสถาบัน
ทั้งนี้ เกณฑ์การให้ทุนและเงื่อนไขสำหรับผู้ได้รับการคัดเลือก ให้รับทุนส่งเสริมการศึกษา
ให้เป็นไปตามประกาศกำหนดเกณฑ์การให้ทุนของสถาบัน

ส่วนผู้ได้รับการคัดเลือกแต่ไม่ได้รับทุนสามารถเข้าศึกษาได้
โดยต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามปกติ
**

ประกาศรับสมัครปริญญาโทภาคปกติ
ประเภทจบปริญญาตรีและมีประสบการณ์ทำงาน
ครั้งที่ 3/2559

;

เงื่อนไขการสมัคร Online : กรุณาชำระเงินตั้งแต่บัดนี้ - 14 สิงหาคม 2559

ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้คนละ 1 ทุน 1 คณะ 1หลักสูตร เท่านั้น !!!

 ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   6 มกราคม 2559
 4.ระบบรับสอบวิชาภาษาอังกฤษ
 

สมัครสอบวิชาภาษาอังกฤษ

ระบบรับสมัครสอบวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคปกติ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-7273139,02-7273143
ศูนย์พัฒนาและบริการด้านภาษาและการสื่อสาร
คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   14 กันยายน 2558
 5.ขั้นตอนการสมัครสอบ ภาคปกติ
 

ขั้นตอนการสมัครสอบ ภาคปกติ

  • กรณีสมัครสอบข้อเขียน ภาคปกติ Click

  • กรณีสมัครสอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ (กรณีผ่านข้อเขียน) Click

  • กรณีสมัครสอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ (กรณีพิเศษ) Click

  • - กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา

    - กรณีจบการศึกษาและมีประสบการณ์ทำงาน

 ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   1 กรกฏาคม 2559
 6.ประกาศการรับสมัคร
 

ใบสมัครหลักสูตร ภาคปกติ Click

ใบสมัครหลักสูตร ภาคพิเศษ Click

ใบสมัครหลักสูตร ภาษาอังกฤษและนานาชาติ Click

ใบสมัคร ปริญญาเอก Click

 

 ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   2 กุมภาพันธ์ 2555
 7.รายละเอียดวิชาที่เปิดสอน แต่ละหลักสูตร
 

รายละเอียดหลักสูตรและรายวิชาที่เปิดสอน

**ให้เลือกคณะ และ คลิ๊กดูรายละเอียดแต่ละวิชาได้เลยครับ**

 ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   2 กุมภาพันธ์ 2555
 8.แบบสำรวจความต้องการเข้าศึกษาต่อ
 
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   11 มิถุนายน 2558
Powered by Vision Net, 1995 - 2009
NIDA